Samo słowo „religia” można wywodzić trojako, od trzech różnych czasowników łacińskich: relegere – jeszcze raz odczytywać, zastanawiać się, znowu zbierać; religare – wiązać, przywiązywać; reeligere – ponownie wybierać.
Pobierz załącznik…